Podeli sa prijateljima

Obaveštenja


    12.03.2013.

    Ažuriranje sajta do 01.04.2013.god.

Najnoviji članci

Legalizacija objekata u Srbiji

Dokumentacija potrebna za legalizaciju


Za legalizaciju objekata rade se projekti u zavisnosti vrste objekta. Projekti mogu biti: idejni projekat, generalni projekat, glavni projekat, izvođački projekat i projekat izvedenog objekta. Postupak se vodi prema novom Zakonu o izgradnji:
ZA PORODIČNE STAMBENE OBJEKTE DO 100 m² I STAMBENE OBJEKTE PREKO 100 m² SA JEDNIM STANOM:
podnosi se dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, fotografije objekta i tehnički izveštaj o stanju objekta, instalacija, infrastrukturne mreže i spoljnjeg uređenja koji sadrži geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele, sa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom u osnovi objekta i dokaz o uplati administrativne takse.
Potrebno je predati prijavu koja sadrži:
1. Geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele, koji nije stariji od šest meseci i sadrži naročito: ucrtan objekat sa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom u osnovi objekta, najmanje dve tačke prednje fasade objekta (Gauss-Krugerov koordinatni sistem), položaj susednih objekata i sl.
2. Dokaz o pravu svojine, idealno bi bilo vlasnički list ali smatra se dovoljnim i ugovor o kupoprdaji, ustupanju prava korišćenja, Ugovor o zakupu, Ugovor o poklonu, Rešenje o ostavini i sl.
3. Tehnički izveštaj.
ZA STAMBENE OBJEKTE SA VIŠE STANOVA, STAMBENO-POSLOVNE OBJEKTE, POSLOVNE I PROIZVODNE OBJEKTE:
podnosi se dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, fotografije objekta i zapisnik o izvršenom veštačenju o ispunjenosti uslova za upotrebu objekta, sa specifikacijom posebnih fizičkih delova, koji sadrži geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele, sa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom, izrađen od strane privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica upisanog u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova i dokaz o uplati administrativne takse.
Zahtev iz stava 1. ovog člana može podneti i svaki vlasnik posebnog fizičkog dela objekta.
Rešenje iz stava 1. ovog člana izdaje se za objekat, sa obaveznom specifikacijom posebnih fizičkih delova tog objekta.
Vlasnici posebnih fizičkih delova u objektu za koje je izdato rešenje iz stava 1.ovog člana, mogu ostvariti pravo upisa svojine na tim posebnim fizičkim delovima u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima na njim.
Potrebno je predati prijavu koja sadrži:
Geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele, koji nije stariji od šest meseci i sadrži naročito: ucrtan objekatsa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom u osnovi objekta, najmanje dve tačke prednje fasade objekta (Gauss-Krugerov koordinatni sistem), položaj susednih objekata i sl.
Dokaz o pravu svojine, idealno bi bilo vlasnički list ali smatra se dovoljnim i ugovor o kupoprdaji, ustupanju prava korišćenja, Ugovor o zakupu, Ugovor o poklonu, Rešenje o ostavini i sl.
Zapisnik o izvršenom veštačenju.
ZA POMOĆNE OBJEKTE: podnosi se dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu i fotografije pomoćnog objekta. Objašnjenje: Potrebno je predati prijavu koja sadrži: Dokaz o pravu svojine, idealno bi bilo vlasnički list ali smatra se dovoljnim i ugovor o kupoprdaji, ustupanju prava korišćenja, Ugovor o zakupu, Ugovor o poklonu, Rešenje o ostavini i sl.

Delovi projekta izvedenog stanja objekta


Opšti deo projekta izvedenog objekta sadrži :
- naslovmu stranu sa nazivom i lokacijom objekta
- naziv projekta i datum izrade
- nazivom (imenom) i adresom investitora
- naziv i adresu privrednog društva odnosno pravnog lica koje je izradilo tehničku dokumentaciju.


< prethodna 1 2 3 4 5 6 7 sledeća >